+6680-992-6565

Business Software

ตัวอย่าง

พัฒนา Software แสดงผลแบบ Real-Time

เหมาะกับการแสดงผลควบคุมจากศูนย์กลาง เช่น ห้อง Cockpit ใช้งานในห้องประชุม, Board Target ดูข้อมูลการผลิต, ข้อมูลการวางแผนภายในโรงงาน, แสดงข้อมูลแบบ Real-Time ใช้งานกับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เป็น Software เพื่อตอบสนองความต้องการในระดับสูงของฝ่ายการผลิตในโรงงาน เช่น รายงานการผลิต เป็นต้น.

พัฒนาตาม Requirement ของแต่ละโรงงาน

ซึ่งแต่ละโรงงานก็มีความต้องการแตกต่างกันไป เรามีทีมงานที่พร้อมและมีคุณภาพเที่พร้อมจะพัฒนาตาม Requirement เพื่อให้ขบวนการผลิตถูกต้องแม่นยำ , รวดเร็ว , มีคุณภาพ , ลดค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการแสดงผลที่หลากหลายรูปแบบ Responsive แสดงผลรองรับได้กับทุก Device เพื่อให้ง่ายในการติดตามตรวจสอบดูข้อมูล ดูผ่านมือถึอได้ ,ดูผ่่าน จอ LED ได้.

รายงานกระบวนการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเครื่องมือในกระบวนการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-13 โดยผู้ใช้สามารถออกแบบ Trend ตามความต้องการและสามารถกำหนดสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์หรือ ทางวิศกรรมศาสตร์ ซึ่งจะทำให้สะดวกใน การติดตามวิเคาระห์สภาพการเดินเครื่อง ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

เล็งเห็นประโยชน์และสนับสนุนการนำ Open Source Software มาใช้ในองค์กรส่วนหนึ่งในแผนงานคือการนำ Pentaho มาใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยบุคลากรและการ เงิน

บริษัทโมเดิรน์ คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติกส์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายเครื่องสำอางชั้นนำของประเทศ ภายใต้ชื่อ Life Ford, DCash และ VIVIAN ideas ได้นำ Pentaho มาทำ KPI Dashboard และ Manufacturing Dashboard เพื่อช่วยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและติดตามสถานะการผลิตของ โรงงาน ตามลำดับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยแห่งเดียวในไทยที่ติด 1 ใน 400 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2012-2013 ได้นำ Pentaho Dashboard มาแสดงข้อมูลรายได้ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ประเภท บ้านทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุด ได้นำ Pentaho มาช่วยในการวัดผลงานและติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้า S&P ได้ใช้ Pentaho Open Source Business Intelligence มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการสร้าง Enterprise Data Warehouse ที่รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน เช่น ข้อมูลบัญชีการเงิน, ข้อมูลขายและปฏิบัติการหน้าร้าน, ข้อมูลฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล, ข้อมูลขายฝ่ายจัดเลี้ยง, ข้อมูลขายส่ง, ข้อมูลการผลิตจากโรงงานผลิตอาหารและเบเกอรี่ ซึ่งนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ทำรายงานเพื่อรองรับการทำงานประจำวัน (Reporting) การวิเคราะห์ (Analysis View) และสรุปภาพรวมของแต่ละเรื่องที่สนในเพื่อติดตามสถานะ (Dashboard) นอกจากนี้ยังได้มีการทำ Balanced Scorecard เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน (KPI) อีกด้วย

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางการตลาดหลายช่องทาง มีสาขากว่า 70 แห่งทั่วประเทศ และปัจจุบันได้มีการขยายตลาดไปสู่ตลาดต่างประเทศ ได้นำ Pentaho มาใช้ในการวิเคราะห์ยอดขาย, Campaign Management และ Product Performance

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ได้นำ Pentaho มาใช้ทำ Dashboard สารสนเทศนักศึกษา สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร แทนระบบเดิมที่ใช้ Oracle BI เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์

Status of the Transportation

รายงานข้อมูลการขนส่งสินค้า สามารถตรวจสอบข้อมูลแบบ Real-time ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเวลาในการจัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาที่กำหนด และตรวจสอบสถานะ การส่งสินค้าว่าไปถึงลูกค้าหรือยัง ซึ่งระบบจะรายงานผลแบบ Real-time เมื่อลูกค้าได้รับสินค้า ณ ขณะนั้นและระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูลการส่งสินค้าของรถบรรทุกสินค้าแต่ละคัน เพื่อนำมาวิเคราะห์และแก้ปัญหาสำหรับรถที่ส่งของไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด

รายงานสถานะ อุณหภูมิ,ความชื้น,กระแสไฟ

เพื่อให้สามารถอ่านค่าอุณหภูมิความชื้นกระแสไฟของอุปกรณ์เครื่องจักรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบ Real-time

ข้อมูลการผลิต

สามารถนำ Digital signage มาจัดการในส่วนของการรายงานข้อมูลการผลิตได้แบบ Real–time ตัวอย่าง เช่น ข้อมูล Plan, Actual, Diff, Machine เพื่อเป็นการวางเป้าหมายในการผลิตสินค้าอย่างแม่นยำ ตรงตามเป้าหมายโดยใช้ระบบ Touch Screen Interactive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูรายละเอียดการผลิตสินค้าในเชิงลึกซึ่งการรายงานผลค่าต่างๆจะไม่ถูกกำหนดแบบตายตัวเหมือน Board LED ทั่วไปสามารถจัดการให้แสดงผลได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการ Digital Signage จึงเป็นเทคโนโลยีที่คุ้มค่ากับการลงทุนในสายงานการผลิตเป็นอย่างยิ่ง.

Office Control

Digital signage ใช้ในการรายงานข้อมูลเวลาการทำงาน ขาด สาย ลาของฝ่ายต่างๆ, Cost control, รายงานการเกิดอุบัติเหตุ, ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์ โดยสามารถตั้งเวลาการแสดงผลข้อมูล ในเวลาและสถานที่เป้าหมายตามที่ต้องการสามารถนำมาใช้ในห้อง Meeting Room โดยใช้ระบบสัมผัสหน้าจอให้แสดงผลข้อมูลของฝ่ายต่างๆ และสั่ง Printer ข้อมูลตามต้องการได้ทันทีเป็นระบบการควบคุมข้อมูล จากศูนย์กลางผ่านระบบ Wan/Lan สั่งงานผ่านระบบ Server

รายงานสถานะการผลิตของแต่แต่ละแผนก

1. สามารถ เพิ่ม, ลบ, แก้ไข ข้อมูลการวางแผนงานได้
2. สามารถสืบค้นข้อมูลสินค้าได้
3. สามารถระบุวันที่ในการแสดงผลข้อมูลผ่านจอ Display
4. มีสถานะแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงเวลาส่งงาน เช่น
   • สีน้ำเงิน หมายถึง เหลือเวลาอีก 3 วันในการส่งงาน
   • สีเหลือง หมายถึง เหลือเวลาอีก 2 วันในการส่งงาน
   • สีแดง หมายถึง เหลือเวลาอีก 1 วันในการส่งงาน
5. ปกติระบบจะทำการแสดงผลข้อมูลการผลิตเป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์แต่สามารถกำหนดการแสดงข้อมูลได้เองตามวันที่ได้
6. มีระบบการเก็บข้อมูลเป็น Database จึงสามารถจัดการดูข้อมูลย้อนหลังได้
7. สั่งปริ้นข้อมูลย้อนหลังผ่านระบบได้
8. Sortware อยู่ในรูปแบบ Website สามารถ ควบคุมจากศูยน์กลาง

โปรแกรมตรวจสอบอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารเพิ่มสาขาได้ไม่จำกัด
สามารถแยกรายการตรวจสอบตามสาขาได้
จัดการสิทธ์ผู้ดูแลสาขาได้
ออกรายงานการตรวจสอบในรูปแบบแดชบอร์ด