+6680-992-6565

General Software

ตัวอย่าง

โปรแกรมบันทึกรายชื่อบุคคล

ตรวจสอบชื่อช้ำ,ตรวจสอบเลขบัตรประชาชนซ้ำ รองรับรายชื่อหลักแสนรายชื่อ

โปรแกรมจองเรือ,จองรถ

สามารถจองที่นั่งได้พร้อมออกรายงาน

โปรแกรมสะต๊อกเครื่องมือช่าง

บริหารจัดการเครื่องมือช่าง มีระบบยืมคืนเครื่องมือ พร้อมออกรายงาน

โปรแกรมเฝ้าตรวจระดับอุณหภูมิ

รายงานผลอุณหภูมิห้องแบบ Real-time โดยการทำงานร่วมกับระบบ Sensor ตรวจจับอุณหภูมิ

ระบบจัดเก็บเอกสารสำนักงาน

สามารถจัดเก็บเอกสาร ค้นหาเอกสาร รายงานการยืมคืนเอกสารและสร้างหมวดหมู่เอกสารเองได้

โปรแกรมจัดเก็บอุปกรณ์สำนักงาน

จัดเก็บอุปกรณ์สำนักงานพร้อมรายงานการยืมคืนอุปกรณ์

โปรแกรมรายงานระบบ Sensor

สร้างสถานีการตรวจจับ Sensor ได้ไม่จำกัดแบบอัตโนมัติ รายงานความชื้น อุณหภูมิ ความดัน ตามที่อุปกรณ์ Sensor ตรวจับ