+6680-992-6565

คำถาม


เป็นการสื่อสารโต้ตอบ(Interactive)กับผู้ใช้งานให้ได้รับรู้ผลการวิเคราะห์ด้วยกราฟิก (Graphic User Interface) และสามารถเจาะดูรายละเอียดที่สนใจได้ (Drilldown) อย่างรวดเร็ว

ในยุคของการแข่งขัน (ความรวดเร็วเป็นที่ต้องการขององค์กร) Dashboard ก็ทำหน้าที่คล้ายกับ Cockpit ของเครื่องบิน หรือ Dashboard ของรถยนต์ จะแสดงสถานะแจ้งข้อมูลส่งสัญญาณเพื่อช่วยให้นักบิน และนักขับรถขับเครื่องบินขับรถไปถึงปลายทางโดยสวัสดิภาพตามกําหนดเวลาก็คือ ทำงานสําเร็จนั่นเอง

ถ้านำมาใช้กับทางธุรกิจก็คือใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจตรา, ตรวจสอบ, ค้นหาวิธีแก้ไข, ปรับปรุงงาน, สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นDashboard ที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้าโดยใช้ภาษา Programing ต่างๆตามความต้องเช่น PHP,JSP เป็นต้น เพื่อสร้าง Softwareขึ้นมาทั้งหมดร่วมถึง backoffice สำหรับจัดการข้อมูล หรือ จะพัฒนามา เป็น Interface เข้ากับโปรแกรมที่มีอยูแล้วเพื่อเพิ่มความสามารถในการดูข้อมูลให้หลากหลายมุมมองเหมาะกับบริษัทที่มีการแข่งขันกันทางธุรกิจ เพื่อสร้างกลยุทย์ จากการนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสูงสุด

CDE ย่อมาจาก Community Dashboard Editor เป็นเครื่องมือในการพัฒนา Dashboard ที่ทาง Pentaho มีมาให้อยู่แล้ว

เหมาะสำหรับบริษัทที่มีซอฟแวร์ Pentaho อยู่แล้วเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจ โดยการนำข้อมูลที่ได้จากการทำ Data Warehouse นำมาสร้าง Dashboard โดยใช้เครื่องมือ CDE Tool ซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง ทางเราจึงมีบริการนี้เพื่อช่วยในการสร้าง dashboard ให้ได้ตามความต้องการใช้งานง่ายมีประสิทธิภาพ

Digital Signage เป็นรูปแบบการแสดงข้อมูลสื่อโฆษณา Digital แบบควบคุมจากศูนย์กลาง ด้วยข้อจำกัดของการแสดงผลแค่รูปแบบไฟล์พื้นฐานที่ใช้ทั่วไปของ Digital Signage เช่น แสดงผลเป็นไฟล์ VDO, รูปภาพ เป็นต้น ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่หลายหลายของ User เช่น การดึงข้อมมูลมาแสดงผลจาก Database เป็นต้น

ทางเราจึงมีการพัฒนา Software เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานที่หลากหลายตามความต้องการ เช่น สร้าง Software Interface เข้ากับ Software ของ Digital Signage แสดงผลการผลิตภายในโรงงาน ดึงข้อมูลจาก Database มาแสดงมาแสดงผลแบบ RealTime เป็นต้น

Library KendouUI เป็น JavaScript Library Chart มาตรฐานมีเครื่องมือในการสร้าง Dashboard ที่ครบครันมีการพัฒนาต่อเนื่องและทางเรามีการซื้อ License KenduUI สำหรับนักพัฒนาอย่างถูกต้องจึงมั่นใจได้ว่าการทำงาน หรือการ Support จะได้รับการจัดการที่ถูกต้องรวดเร็ว