+6680-992-6565

ขั้นตอน ดำเนินการ

มีขั้นตอนดังนี้

1 คุยทางโทรศัพท์เกี่ยวกับงานเบื้องต้น
2 ถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะขอนัดประชุมเพื่อคุยรายละเอียดขอบเขตงานหรือต่างจัดหวัดก็คุยผ่านโปรแกรม Skype
3 มีฝ่ายไอทีของลูกค้าคอย Support ในด้านข้อมูลเช่น การแมพฟิวด์จาก Database หรือการเขียน Qurey เป็นต้น
4 จากนั้นทางเราจะประเมินราคาของขอบเขตงานที่ได้รับและทำใบเสนอราคา
5 เมื่อตกลงว่าจ้างทางเราจะทำแผนงานในรูปแบบ Gatt Chart เพื่อควบคุมงานให้เสร็จตามเป้าที่วางไว้ เก็บเงิน 50%
6 เก็บ Requirement เชิงลึกทำงานร่วมกับฝ่ายไอที และ User ของลูกค้า
7 พัฒนา Software ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
8 รายงานความคืบหน้าตามแผนเป็นระยะ
9 ทำการทดสอบ Software รวมกับ User และ ฝ่ายไอที เก็บเงิน 25%
10 ส่งมอบงานพร้อมเก็บเงินส่วนที่เหลือ เก็บเงิน 25%